Dairesi Yılı Tarih Aralığı -
İlam No Karar No İdare Türü
Kelime(ler)   Konusu
Sadece harf veya sayı kullanarak arama yapınız !     

Yayınlanan Son Kararlar

Sayfa 1/5
Sıra Tarih Daire Karar Özeti
1 9.11.2021 3.Daire Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı …......... tarihli ve …......... sayılı ilamın …......... inci maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddes..........
2 26.10.2021 4.Daire HAKEDİŞ Asıl İlamın 3/A maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi. 25.10.2016 tari..........
3 26.10.2021 4.Daire EK TEMİNAT BEDELİ VE GECİKME CEZASI İlamın 5’inci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55’inci maddesinin yedinci..........
4 26.10.2021 4.Daire EK TEMİNAT BEDELİ VE GECİKME CEZASI İlamın 7’nci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunun..........
5 26.10.2021 4.Daire EK TEMİNAT BEDELİ VE GECİKME CEZASI İlamın 12’nci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak numaralı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu..........
6 21.10.2021 4.Daire YENİ BİRİM FİYAT Asıl İlamın 10’uncu maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun ilkin 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verild..........
7 21.10.2021 4.Daire PERSONEL ATAMASI … Genel Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmakta iken 05.06.2013 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan …’ın daha sonra 26.07.2013 tarihinde unvan değişikliği..........
8 21.10.2021 2.Daire … Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda görev yapan bölüm başkanına ders yükü muafiyeti uygulandığı görülmüştür. 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü..........
9 21.10.2021 2.Daire Rapor maddesinde; Kadrosu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde olan, Dr. Öğretim Üyesi …’in, Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanlığına 2547 sayılı Kanunun 21’inci maddesine ay..........
10 14.10.2021 3.Daire Sosyal Denge Tazminatı …......... tarihli ve …......... sayılı ilamın …......... üncü maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü..........
11 14.10.2021 3.Daire Sosyal Denge Tazminatı …......... tarihli ve …......... sayılı ilamın …......... üncü maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü..........
12 12.10.2021 2.Daire Birliğin her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde belirtilen araçlardan birini kullanarak değerlendirmekle yükümlü olduğu, değerlendirmeyi öngördükleri m..........
13 12.10.2021 2.Daire Birlik Başkanı …’e 6172 Sayılı Kanunda belirtilen esaslara aykırı olarak kira yardımı adı altında ödeme yapıldığı görülmüştür. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddes..........
14 12.10.2021 2.Daire … Sulama Birliği tarafından iş güvenliği hizmeti alındığı görülmüştür. Çerçeve Ana Statünün “Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler” başlıklı 7 nci maddesinin (j) bendinde; her türlü kaza, boğulma vb...........
15 30.9.2021 1.Daire … … İnşaat yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “… … … Köyü Ulaşım Yollarının Düzenlenmesi ve Yapılmasına Yönelik Beton, Kilit Taşı, Bordür, Engelli Taş..........
16 28.9.2021 8.Daire Konut Tahsis Yardımı … 2018 yılı hesabının Dairemizde yargılanması sonucu düzenlenen … tarih ve … sayılı İlamın 3’üncü maddesinde; Kurumda 15.01.2012 tarihinden sonra Kurul Başkanı ve üye kadro ve p..........
17 28.9.2021 1.Daire Malzeme Alımı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından açık ihale yoluyla yaptırılan … ihale kayıt numaralı … kapsamında bedeli ödenen malzemelerin bir kısmının yerinde olmadığı v..........
18 28.9.2021 1.Daire Hakediş … tarihli ve … sayılı ek ilamın …’nci maddesi ile tahsilatın ilamda gösterilmesine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarihli ve … tutanak..........
19 28.9.2021 8.Daire Sözleşmesine göre eksik ödeme yapılması: … hesabının Dairemizde yargılanması sonucu düzenlenen … tarih ve .. sayılı İlamın 1/A maddesinde; … tarihinde işletmeci …… ile sözleşmesi imzalanan “…” işine..........
20 28.9.2021 1.Daire Yeni birim fiyat … tarihli ve … sayılı ilamın …’inci maddesi ile, … işinde tasarım bedellerini de içerecek şekilde set/grup/takım fiyatı olarak tespit edilen iş kalemler..........