Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2019
Dairesi 8
Karar No 209
İlam No 55
Tutanak Tarihi 30.3.2021
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarMaktu Fazla Mesai Ücreti Ödemeleri:

….. Amirliği biriminde geçici görevle çalışmakta olan personele aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi konusuna ilişkin olarak;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın görev ve yetkileri’’ başlıklı 51’inci maddesinde;

“…

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” Denilmektedir.

31.12.2018 tarih ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7156 sayılı 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli K cetvelinin “III. Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı kısmında;

“(B)Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti;

“1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000’e kadar olanlar için 284,50 Türk Lirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 305 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 337,50 Türk Lirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 381 Türk Lirasını,

- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 454,50 Türk Lirasını,

- 1.000.001’den fazla olanlar için 527 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 701 Türk Lirasını,

geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

……” Hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Geçici görevlendirme” başlıklı 41’inci maddesinde ise;

“1) Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez.” Denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre aylık maktu fazla çalışma ücreti, Bütçe Kanunu’nda belirlenen üst sınırı geçmemek üzere belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenebilecektir. Belediye Zabıta Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımayan ve zabıta kadrosuna atanmayan personelin, zabıta hizmetini fiilen yürütmesi mümkün değildir. Ancak bu personel zorunlu hallerde geçici olarak, zabıta biriminin büro hizmetlerinde bir yıl içinde altı ayı geçmeyecek şekilde görev yapabilecektir. Büro hizmetlerinin destek hizmeti olduğu, bu hizmeti yerine getiren personelin fiili olarak zabıta hizmetini gerçekleştiremeyeceği dolayısıyla kendilerine aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği görülmektedir.

Yapılan incelemede, zabıta kadrosunda bulunmamakla birlikte ….. Müdürlüğünde görevlendirilen, zabıta görevini fiilen yürütmeyen, sadece büro hizmetlerinde görev alabilecek memurlara aylık maktu fazla çalışma ücreti ödendiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, maktu fazla mesai ücretine müstahak olmak için gerekli koşulları sağlamayan personele fazla mesai ücreti ödenmesi sonucu oluşan toplam ….. TL tutarındaki kamu zararının;

…. TL’sinin Harcama Yetkilisi (…….) …….. ve Gerçekleştirme Görevlisi (…….) ……..’ya,

…. TL’sinin Harcama Yetkilisi (…….) …….. ve Gerçekleştirme Görevlisi (…….) ……..’ya,

…. TL’sinin Harcama Yetkilisi (…….) …….. ve Gerçekleştirme Görevlisi (…….) ……..’ya,

…. TL’sinin Harcama Yetkilisi (…….) …….. ve Gerçekleştirme Görevlisi (…….) ……..’ya,

Müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.