Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018
Dairesi 1
Karar No 10842
İlam No 198
Tutanak Tarihi 30.9.2021
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar… … İnşaat yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “… … … Köyü Ulaşım Yollarının Düzenlenmesi ve Yapılmasına Yönelik Beton, Kilit Taşı, Bordür, Engelli Taşı ve Bazalt Plaka-Bordür ile Kaldırım ve Yol Döşenmesi İşi”ne ilişkin ödenen hakedişlerden gelir vergisi tevkifatı yapılmadığı görülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” başlıklı 42 nci maddesinde “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.

Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannamaleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar” denilmektedir.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin 3 üncü bendinde ise; 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiş olup, bu oran 12.01.2009 tarih ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında %3 olarak belirlenmiştir.

İdare tarafından söz konusu işe, ödenek yetersizliği nedeniyle 30 gün, iklim koşulları sebebiyle ise 60 gün olmak üzere mücbir sebeplerden dolayı toplam 90 gün süre uzatımı verildiği belirtilmiş ise de, yapılan incelemede; Muhasebat Genel Müdürlüğünün 18 Sıra No’lu Genel Tebliği’nin, “Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Hakedişlerden Yapılacak Vergi Kesintileri” başlıklı düzenlemesine göre, sözleşmesine göre yılı içinde bitirilmesi gereken inşaat ve onarım işinin her ne sebeple olursa olsun yılı içinde bitirilmemesi nedeniyle idarece süre uzatımı verilerek işin bir sonraki takvim yılına sarkması durumunda, ek süre ile ilgili kararın verildiği tarihten itibaren ödenecek hakediş bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle … tarihinde idarece verilen süre uzatımı kararından dolayı, söz konusu yapım işi, yıllara sari hale gelmiş ve işin yıllara sari hale gelmesinden sonra yapılacak ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla, ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen … TL kamu zararının; Harcama Yetkilisi – Diğer Gerçekleştirme Görevlisi (…) …, Gerçekleştirme Görevlisi (…) …, ve diğer gerçekleştirme görevlisi (…) …’e müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.