Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 861
İlam No 47
Tutanak Tarihi 22.3.2022
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarDamga Vergisi Kesintisi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

… … … AŞ’den farklı tarihlerde doğrudan teminle yapılan bitüm alımlarına ilişkin ön ödemelerden damga vergisi kesintisinin yapılmadığı görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Konu” başlıklı 1’inci maddesinin ilk fıkrasında Kanun’a ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; “Mükellef” başlıklı 3’üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; “Resmi daire” başlıklı 8’inci maddesinde ise resmi daireden, genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu hükümlere göre belediyelerin kişiler ile yaptığı işlemlere ait kâğıtlardan doğan damga vergisinin mükellefi kişilerdir.

488 sayılı Kanun’a ekli (I) sayılı Tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün (1-a) bendinde ise resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dâhil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtların binde 9,48 oranında damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

… Belediyesi, … … … AŞ’den farklı tarihlerde doğrudan teminle bitüm alımı yapmış ve ürün bedelinin ödemesini de Şirket’e ait bir banka hesabına ön ödeme yaparak gerçekleştirmiştir. Yukarıda yer alan mevzuata göre, söz konusu mal alımları için ön ödeme olarak … … … AŞ’ye ait banka hesabına gönderilen ödemelere ilişkin düzenlenen ödeme emri belgeleri binde 9,48 oranında damga vergisine tabidir.

Ancak, söz konusu bitüm alımlarına ilişkin yapılan ön ödeme tutarları üzerinden yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre damga vergisi kesintisinin yapılmaması sonucunda toplam … TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Yapılan savunma ve savunma ekinde sunulan belgelerden, sorumluların … TL tutarındaki kamu zararına ilişkin toplam … TL tahsilat bildirdikleri ve bu tahsilatı yapılan ön ödeme tutarı üzerinden değil, nihai olarak temin edilen mal miktarını yansıtan KDV hariç fatura bedeli üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır. Oysa, damga vergisi kesintisinin ödeme emri belgesinde yer alan tutar üzerinden yapılması gerekmekte olup, düzenlenen ödeme emri belgesi ise yapılan ön ödemeyi göstermektedir. Zira, damga vergisi, yapılan mal alımlarına ilişkin değil, gerçekleşen ödeme üzerine düzenlenen belgelere ilişkindir. Sonuç olarak, söz konusu ön ödemelerden damga vergisinin kesilmemesi sonucu oluşan … TL tutarındaki kamu zararı ile tahsil edilen … TL arasındaki fark olan … TL tahsil edilmemiştir.

Bu itibarla, … … … AŞ’den farklı tarihlerde doğrudan teminle yapılan bitüm alımlarına ilişkin ön ödemelerden damga vergisi kesintisinin yapılmaması sonucu oluşan kamu zararı tutarı … TL’nin,

… TL’sinin hesap yılından sonra tahsil edildiği anlaşıldığından bu tutar hakkında ilişilecek husus kalmadığına,

Tahsil edilmeyen kalan … TL’sinin ise Harcama Yetkilisi (Fen İşleri Müdürü) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (Sözleşmeli Tekniker) … …’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine,

6085 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.