Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 861
İlam No 47
Tutanak Tarihi 22.3.2022
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarÖzel Hizmet Tazminatı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

… Belediyesinde görev yapan Veteriner … …’un maaş ödemesinde özel hizmet tazminatının hatalı hesaplandığı görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152’nci maddesinde, özel hizmet tazminatı oranının sağlık hizmetleri sınıfına dâhil olup, eğitim görevlisi, başasistanlık görevini yapanlar ile uzman tabip haricindeki diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için %145 olduğu belirtilmiştir.

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’a ekli II sayılı cetvelinin (F) Sağlık Hizmetleri grubunun 7’nci sırasında ise 1-4 derecelerden aylık alan veteriner hekimlerden uzmanlık belgesine sahip olanlara %145, uzmanlık belgesine sahip olmayanlara %135 oranı üzerinden özel hizmet tazminatı ödeneceği hükme bağlanmış ve kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapanlara uygulanacak ek özel hizmet tazminat oranları gösterilmiştir.

Aynı Karar’a ekli IV sayılı cetvelde ise kalkınmada öncelikli yörelerin dereceleri gösterilmiş olup bu sınıflandırmada … … İlçesine 2’nci bölgede yer verilmiştir. Buna göre, 2’nci bölgede yer alan … Belediyesinde görev yapan veteriner hekimlerin özel hizmet tazminatı oranına %20 ekleme yapılacaktır. Böylece uzmanlık belgesi bulunmayan ve 1’inci dereceden aylık alan veteriner hekimin alabileceği özel hizmet tazminatına esas oran en fazla %155 olabilecektir. Uzmanlık belgesi bulunmayan ve 1’inci dereceden aylık alan Veteriner Hekim … …’a %155 yerine %165 üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmesi sonucunda toplam … TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak, söz konusu kamu zararı tutarı … TL’nin ahizi … …’dan … tarih ve … yevmiye numaralı ödeme emri belgesi ile hesap yılından sonra tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.