Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 864
İlam No 55
Tutanak Tarihi 12.4.2022
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarDamga Vergisi Kesintisi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi tarafından, Devlet Malzeme Ofisinden temin edilen araç alımına ilişkin yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Sorumluların savunmaları ve savunma ekinde sunulan belgelerden, sorgu konusu aracın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından … Belediyesine hibe edildiği, Belediye bütçesinden araç alımı ile ilgili olarak herhangi bir ödemede bulunulmadığı ve bu sebeple de damga vergisi kesintisini gerektirecek bir durumun oluşmadığı anlaşıldığından sorgu konusu hususta mevzuata aykırılığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan … TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.