Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 864
İlam No 55
Tutanak Tarihi 12.4.2022
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarAile ve Çocuk Yardımı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Belediye meclisi üyesi iken Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen … …’na aile ve çocuk yardımı ödendiğini görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istidamı” başlıklı 49’uncu maddesinde, norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde nüfus esasına göre belediye meclis üyelerini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebileceği ve bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verileceği belirtilmiştir.

Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aile yardımı ödeneği” başlıklı 202’nci maddesinde ise aile yardımı ödeneğinin evli bulunan devlet memurlarına verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda ifade edilen mevzuat hükümlerinden, belediye başkanı tarafından belediye meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenlere belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verileceği, bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine mevzuatta öngörülmeyen başkaca bir menfaat sağlanamayacağı anlaşılmaktadır.

Buna göre, Belediye meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısı … …’na devlet memuru olmamasına rağmen aile ve çocuk yardımı ödenmesi sonucunda toplam … TL kamu zararına neden olunmuştur.

Bu itibarla, kamu zararı tutar … TL’nin,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (Mali Hizmetler Müdürü) … …’e,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (İşçi) … …’e,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.