Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 864
İlam No 55
Tutanak Tarihi 12.4.2022
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarÇocuk Yardımı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 24’üncü maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda alt işverene bağlı olarak çalışmakta iken Belediye Şirketi kadrosuna geçirilen işçilere çocuk yardımının fazla ödendiği görülmüştür.

375 sayılı KHK’nın geçici 24’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, “Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz.” denilerek geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan şirketlerce işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 12.04.2018 tarihinde yayımlanan ve 2020 yılı boyunca belediyelerde doğrudan hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personele uygulanan 375 sayılı KHK’nın geçici 24’üncü maddesi uyarınca işçi statüsüne geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak Toplu İş Sözleşmesinin “Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar” başlıklı bölümünde, “İşçilere üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00 TL çocuk yardımı yapılır.” denilerek belediye şirketlerinde istihdam edilen işçilere yapılabilecek çocuk yardımının sınırları belirlenmiştir.

Buna göre, işçilere üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için aylık olarak 25,00 TL verilmesi gerekirken, uygulamada her bir çocuk için 25,00 TL’den fazla ödemede bulunulması sonucu toplam … TL kamu zararına neden olunmuştur.

Bu itibarla, kamu zararı tutarı … TL’nin,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (Mali Hizmetler Müdürü) … …’e,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (İşçi) … …’e,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (İşçi) … …’a,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (Harita Teknikeri) … … …’a,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (Harita Mühendisi) … … …’e,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.