Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 864
İlam No 55
Tutanak Tarihi 12.4.2022
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili KararlarYıllara Sari Yapım İşinde Vergi Tevkifatı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Belediye ile yüklenici … ... … … Tic. Ltd. Şti. arasında … tarihinde imzalanan … TL sözleşme bedelli “… İlçesi … … Anadolu Lisesi Yapım İşi”ne ait hakediş ödemelerinde, yapım işinin yıllara sâri olmasına karşın vergi tevkifatının yapılmadığı görülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun;

“Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” başlıklı 42’nci maddesinde, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.

…”,

“Vergi Tevkifatı” başlıklı 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 3’üncü bendinde ise, “42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dâhil) ödenen istihkak bedellerinden,

…

vergi tevkifatı yapılır.”,

denilmektedir.

2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de, 193 sayılı Kanun’da belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden %3 oranında tevkifat yapılacağı kararı alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, inşaat ve onarma işlerinde işin yıllara sâri olma niteliği kazanmasında işe başlama tarihinden itibaren 12 aylık dönemlere değil, işin müteakip yıla devredip devretmediğine bakılmalıdır. İşin yıllara sâri olması durumunda ise her hakediş tutarı üzerinden %3 tevkifat yapılması zorunludur. Somut olayda, “… İlçesi … … Anadolu Lisesi Yapım İşi”nin başlangıç tarihi … ve bitiş tarihi … olduğundan, adı geçen yapım işi başlangıcından itibaren yıllara sâridir.

Açıklanan gerekçelerle, söz konusu yapım işinin yıllara sâri olmasına karşın hakediş ödemelerinden vergi tevkifatının yapılmaması sonucunda toplam … TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak, söz konusu kamu zararı tutarı … TL’nin … tarihli ve … numaralı yevmiye ile ahizi … … … … Tic. Ltd. Şti.’nin hakedişiden kesinti yapılmak suretiyle hesap yılından sonra tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.