Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 864
İlam No 55
Tutanak Tarihi 12.4.2022
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarMuhtelif Giderler

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi tarafından, … Büyükşehir Belediyesine ait yol yapım işinde kullanılan araçların lastik tamirat bedelinin Belediye bütçesinden karşılanması sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun;

“Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde,

“ Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; …. hizmetlerini yapar veya yaptırır…”,

“Belediyenin Giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde ise,

“Belediyenin giderleri şunlardır:

…

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

…

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

…”,

hükümleri yer almaktadır.

Sorumluların savunmaları ve savunma ekinde sunulan belgelerden, 6360 sayılı Kanun ile köy tüzel kişiliği kaldırıp, … Belediyesine bağlanan mahallelerin ara bağlantı yolları ile mahalle içi yollarının Belediye imkanlarının yetersiz olması nedeniyle … Büyükşehir Belediyesi ile müştereken yapıldığı, yapılan yolların … merkeze uzaklığının 80 km civarında olması nedeniyle burada çalışan araçların lastik tamirat giderlerinin … Belediyesi tarafından karşılandığı ve yapılan yolların birçoğunun … Belediyesinin sorumluluk alanında olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, savunmalardaki açıklamalar ve yukarıda yer alan mevzuat muvacehesinde, … Belediyesine bağlı mahallelerin ara bağlantı yolları ile mahalle içi yollarının yapım işinde kullanılan … Büyükşehir Belediyesine ait araçların lastik tamirat bedelinin … Belediyesi bütçesinden karşılanması nedeniyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesinde açıklandığı şekilde kamu zararının oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, kamu zararı oluşmayan … TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.