Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 864
İlam No 55
Tutanak Tarihi 12.4.2022
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren KararlarDerneklere Ayni Yardım

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi tarafından, … Belediyesi tarafından İlçe sınırları içerisinde bulunan derneklere ayni yardım yapılması sonucu kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde belediyenin tanımı, “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” şeklinde ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde ise, “Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

…

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, belediyeler belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş yerel birimler olup, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile mabetlerin yapımı, bakım ve onarımını yapmak belediyelerin görevleri arasındadır.

Dosya kapsamından, Belediye sınırları içinde bulunan … İlkokulu ile … Cami inşaatı için doğrudan temin usulü ile çimento, gazbeton ve kireç alımının yapıldığı, … Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile … Mahallesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bu malzemelerin tutanak karşılığında teslim edildiği, ayrıca söz konusu malzemelerin bu yerlerde kullanıp kullanılmadığı denetlenerek malzemelerin tamamının bu yerlerde kullanıldığının bir tutanakla kayıt altına alındığı anlaşılmıştır.

Buna göre, Belediye sınırları içinde bulunan söz konusu İlkokul ve Cami, belde halkı tarafından ortak olarak kullanıldığından, bu ortak ihtiyaç belde halkının mahalli ve müşterek ihtiyacını gidermek için yine mevzuatta belediyelere mabetlerin ve ilkokulların bakım ve onarımını yapma görevi verildiğinden, söz konusu yerlerin tadilat ve yapımı için önem arz eden malzemelerin Belediye tarafından karşılanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan … TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.