Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 867
İlam No 88
Tutanak Tarihi 26.4.2022
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili KararlarDosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

... Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan …’nin mevzuatta yer alan atama şartlarını taşımadan şube müdürü kadrosuna atanması ve bu kadro için öngörülen mali hakların kendisine ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği iddia edilmişse de;

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Görev Grupları” başlıklı 5’inci maddesinde,

“ (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi,

...” denilerek Yönetmeliğe tabii kadroların görev grupları belirtilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde;

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7'nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.”,

“Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7'nci maddesinde ise, “(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

…” denilerek müdür kadrosuna atamalarda aranacak genel ve özel şartlar belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin “Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma” başlıklı 20’nci maddesinde ise;

...

b) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

...

d) Şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılır.

...” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince görevde yükselmeye tabii bir kadro olan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde en az üç yıl hizmeti bulunmak ve halen çalışıyor olmak ve son olarak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Ancak anılan Yönetmeliğin Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma” başlıklı 20’nci maddesinde, kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabileceği ifade edilerek sınav şartına bir istisna getirilmiştir. Aynı zamanda Şube Müdürlüğünden daha üst görevlere dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak şartıyla genel hükümlere göre sınavsız atama yapılabileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, her ne kadar yürürlükte olan Yönetmelikte Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri görev grupları arasından çıkarılmış olsa da, 12.11.2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mülga Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Hizmet grupları” başlıklı 5’inci maddesinde, görevde yükselmeye tabi kadrolar sayılırken, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri Şube Müdüründen önce sayılarak üst görev olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte 1. derece Fakülte Sekreteri kadrosunun ek gösterge puanı (3000) iken 1. derece Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri ve Şube Müdürü kadrosunun ek gösterge puanı (2200) olduğu göz önünde bulundurulduğunda Şube Müdürlüğüne göre Fakülte Sekreterliği, Yüksek Okul ve Enstitü Sekreterliğinin aynı düzey görev veya üst görev olduğu açıktır.

Bu sebeple Şube Müdürlüğünden Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri gibi üst görevlere sınavsız atama yapılabileceği gibi, 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kriterlerin sağlanması koşuluyla Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri gibi üst görevlerden Şube Müdürlüğüne sınavsız atama yapılabilecektir.

Sorgu konusu olayda ayniyat saymanı olarak görev yapan …, 10.02.2020 tarihinde … Meslek Yüksek Okuluna Yüksekokul Sekreteri olarak atanmış, daha sonra da 09.09.2020 tarihinde Şube Müdürü olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ataması yapılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve sorgu konusu olay birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar şube müdürü kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavında başarılı olmak genel kural olarak belirlenmiş olsa da, mevzuatta üst görevden alt görevlere sınavsız atanabilme hususunda istisna getirildiğinden, 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşıyan ilgili kişinin kendi isteğiyle Yüksekokul Sekreterliğinden alt görev olan Şube Müdürlüğüne atanmasında kamu zararı oluşturacak bir husus bulunmamaktadır.

Denetçi tarafından raporun sonuç kısmında gruplar arası geçiş durumunda alt görev üst görev kavramlarının ilgili Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bu Yönetmelikte yer almayan kadrolardan atama yapıldığında Yönetmelikte tek tek belirlenen görev grubu ve kadro unvan düzeylerinin yorum yoluyla genişletilmiş olacağı ifade edilmişse de; anılan Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (d) bendinde şube müdüründen daha üst görevlere, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla, genel hükümlere göre sınavsız atama yapılabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında en üst görev olarak çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü belirlenmiştir. Yönetmelikte en üst görev olarak sayılan şube müdürlüğünden Yönetmelik kapsamında olmayan daha üst görevlere sınavsız atanma Yönetmeliğin 20’nci maddesinde düzenlendiği düşünüldüğünde söz konusu istisnai atamada, Yönetmelik kapsamı dışındaki üst görevden şube müdürlüğüne atama yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bu itibarla, …’nin önce Yüksekokul Sekreteri olarak daha sonra Şube Müdürü olarak ataması ve kendisine bu kadronun mali haklarının ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından … TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.