Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2021
Dairesi 6
Karar No 878
İlam No 3
Tutanak Tarihi 20.10.2022
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarFiyat Farkı Hesabının Hatalı Yapılması

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

… Limited Şirketi yükleniminde olan “… Seyir Terası Kafe Yapım İşi”ne ait bazı hakedişlerde fiyat farkının hatalı hesaplandığı görülmüştür.

İhale tarihinde yürürlükte olan 2013/5217 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın “Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler” başlıklı 9’uncu maddesinde, “İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder. Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne göre idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesabında iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin temel endeks olarak, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksin ise güncel endeks olarak alınması gerekmektedir.

İdare tarafından 10.06.2020 tarihinde ihalesi yapılan söz konusu işe ait Sözleşme’nin 14.2’nci maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı ancak mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ihale tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı belirtilmiştir. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 19.09.2020 olmasına karşın idareden kaynaklı çeşitli nedenlerle verilen süre uzatımlarıyla iş bitim tarihi 13.09.2021 olarak revize edilmiştir. Bu sebeple fiyat farkı hesaplanan ikinci ve üçüncü hakedişlerde fiyat farkı hesabında temel endeks olarak ihalenin yapıldığı aydan önceki aya (Mayıs 2020) ait endeks, güncel endeks olarak ise revize iş programına göre işin gerçekleştirildiği aydan önceki aylara ait endeksler (Şubat 2021, Mart 2021, Temmuz 2021) dikkate alınmıştır.

Sorgu konusu olay ve mevzuat birlikte değerlendirildiğinde idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilerek iş bitim tarihinin uzatılması nedeniyle fiyat farkı hesaplamasında sözleşme ve Kararname hükümlerine göre temel endeks olarak iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks alınması gerekirken ihalenin yapıldığı aydan önceki aya ait endeksin, güncel endeks olarak ise revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksin alınması gerekirken revize iş programına göre işin gerçekleştirildiği aydan önceki aylara ait endekslerin alınması sonucu … TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak, söz konusu kamu zararı tutarı … TL … tarih ve … yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle tahsil edilerek gelir kaydedildiğinden konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.