Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2013
Dairesi 2
Karar No 35278
İlam No 96
Tutanak Tarihi 23.12.2014
Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili KararlarFiilen ikametgahını nakletmeyen personele sürekli görev yolluğu ödenmesi.Üniversite personelinden bir kısmına evlerini ve ikametgâhlarını nakletmemelerine rağmen sürekli görev yolluğu ödendiği tespit edilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 4 üncü maddesinde kimlere harcırah verileceği, 5 inci maddesinde harcırahın unsurları belirtilmiş, 10 uncu maddesinde ise, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun ‘Yurt İçinde Yol Masrafı’ başlıklı 27 nci maddesinde;

“Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.

…” hükmü ile yol masrafı gerçek gidere bağlanmıştır.

Sürekli görev yolluğu, bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu nedenle, sürekli görev yolluğunun aile fertleri için de ödenebilmesi memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi koşuluyla mümkündür.

………………………..’in ödeme emri belgelerine ekli harcırah beyannamelerine göre yalnızca kendileri için harcırah aldıkları görüldüğünden …………. TL’ye ilişkin olarak ilişik bulunmadığına,

Bu nedenle ……….’den yersiz tahsil edilen ………… (faizi ile birlikte ….) TL’nin, …………’dan tahsil edilen …….. (faizi ile birlikte ………) TL’nin iadesine,İkametgahını sonradan taşıdığı anlaşılan ………..’e yapılan ………… TL tutarındaki ödemeye ilişkin olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Ödeme emri belgelerine ekli harcırah beyannamelerine göre hem kendileri hem de aile fertleri için harcırah alan ……… ve ………’a yapılan ödemelerin kendileri için ödenen ……………TL’si için ilişilecek husus bulunmadığına, bu nedenle kendilerinden tahsil edilen bu meblağın iadesine; ………. ve ………..’ın aile fertleri için yapılan ……….. TL ödeme kamu zararı oluşturmuşsa da söz konusu tutar faizi ile birlikte ………………………. tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

Ödeme emri belgelerine ekli harcırah beyannamelerine göre hem kendileri hem de aile fertleri için harcırah alan …………. ve …………’a yapılan ödemelerin kendileri için ödenen ……………. TL’si için ilişilecek husus bulunmadığına; aile fertleri için yapılan ………….. TL’nin Harcama Yetkilisi (İd. ve Mali İşl. Dai. Bşk.) ……………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (Şef) …………….’e müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizi ile birlikte ödettirilmesine oyçokluğuyla,

Daire Başkanı A. …………….. ve Üye ……………..’in azınlık görüşü:

6245 sayılı Harcırah Kanununun;

- 4 üncü maddesinde, bu Kanunda belirtilen hallerde, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine harcırah verileceği,

- 5 inci maddesinde, harcırahın; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva ettiği,

- 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği,

Hükümleri yer almıştır.

Bu hükümler uyarınca, yurtiçinde sürekli bir göreve naklen atananlara, hem kendileri, hem de aile fertleri için yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödenmesi gerekmektedir.

Ödemenin ne zaman yapılacağı ve dayanak belgenin ne olacağı da Kanunun 59 uncu maddesinde gösterilmiştir. Anılan maddede, harcırahın, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verileceği, aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtlarının esas tutulacağı ve bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malumatın gösterileceği belirtilmiştir.

Aynı maddede, harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunacağı da hükme bağlanmış olduğundan, harcırah ödemelerinde beyan esas alınmalıdır.

Ayrıca, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine istinaden yapılmış olan tespitler, ikametgahla ilgili fiili durumu göstermeyebilir. Fiili durum tespit edilmeden, ödemenin doğru yapılmadığını iddia etmek yerinde olmayacaktır. Zira tespit edilen durum, sadece ikametgah değişikliğine ilişkin bir müracaat ve kayıt noksanından kaynaklanmış olabilir.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Yurtiçi sürekli görev yolluğu” başlıklı 23 üncü maddesinde, yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; atama onayı, sürekli görev yolluğu bildirimi ve resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetvelinin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiş, bunların dışında herhangi bir belgenin ibrazına dair bir mükellefiyet, beyan sahibine yüklenmemiştir. Aynı Yönetmeliğin “Yolluklara ilişkin diğer hükümler” başlıklı 27 nci maddesinde de yurtiçi sürekli görev yolluğunun ödenmesinde, ikametgâhın yeni görev yerine nakledilmiş olduğunu gösteren bir belgenin ibrazını ya da harcama sürecinde görev alanların bu konuda araştırma yapma zorunluluğunu öngören bir hükme yer verilmemiştir. Kaldı ki, sürekli görev atamalarında, farklı mazeretlerle ikametgahın naklinde gecikme yaşanması son derece doğal ve sık rastlanılan bir durum olup, bu hususta Kanunla belirlenmiş bir süre bulunmadığından, bu gecikme hak düşürücü bir sebep olarak görülemez.

Bu itibarla, memurun beyanına dayalı olarak yapılmış harcırah ödemelerinde, mevzuata aykırılık bulunmadığından, konu hakkında ilişik olmadığına karar verilmesi gerekir.