Kamu İdaresi Türü Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler
Yılı 2017  
Dairesi 4  
Dosya No 50726  
Tutanak No 52780  
Tutanak Tarihi 28.12.2022  
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: Mülga Fiyat Farkı Kararnamesine Göre Ödeme Yapılması310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesine ilişkin olarak Gerçekleştirme Görevlisi … (Şube Müd. V.) 50726 sayılı dosya ile Sayıştay Temyiz Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunmuş ise de; söz konusu İlam sorumluya 15.12.2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinde belirtilen ve İlamın tebliğ edildiği 15.12.2021 tarihi dikkate alınarak hesaplanan 60 günlük temyiz süresi 14.02.2022 (Pazartesi günü) tarihinde sona erdiği halde, bu tarihten sonra düzenlenen 17.02.2022 evrak kayıt tarihli dilekçe ile Sayıştay kayıtlarına intikal eden talebinin SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDİNE, oy birliğiyle,

6085 sayılı Kanun’un 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştayda karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 28.12.2022 tarih ve 52780 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.