Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2019  
Dairesi 8  
Dosya No 49395  
Tutanak No 54571  
Tutanak Tarihi 15.3.2023  
Kararın Konusu Sorumluluk ve Yargılama Usulleri ile İlgili KararlarKonu: Bakanlığına yazılması kararı hakkında yapılan temyiz başvurusu.

2- 55 sayılı İlamın 4/B maddesiyle; Taşıt kiralaması hizmet alımı işlerinin parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünmesi suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yapılması hususuna ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil eden işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında aynı Kanun’un 60 ıncı maddesi hükümleri uyarınca gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılmasını teminen konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına karar verilmiştir.

…

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Temyize konu Daire Kararında, taşıt kiralaması hizmet alımı işlerinin parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünmesi suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yapılması hususuna ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil eden işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında aynı Kanun’un 60 ıncı maddesi hükümleri uyarınca gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılmasını teminen konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına karar verildiği görülmektedir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Daireler” başlıklı 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde;

“Daireler;

a) Hesap mahkemesi olarak sorumluların hesap ve işlemlerine ilişkin düzenlenen yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu zararına ilişkin hususları hükme bağlar.”,

“Hüküm ve tutanaklar” başlıklı 50 inci maddesinde;

“(1) Daireler tarafından yapılan hesap yargılaması sonucunda; hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna veya kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilir. Bu hükümler dışında, gerekli görülen hususların ilgili mercilere bildirilmesine karar verilebilir.

…”

Denilmek suretiyle Sayıştay Dairelerince hesap yargılaması sonucunda verilebilecek hükümlerin “hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğu” ve “kamu zararının sorumlulardan tazmini” olduğu ve bu hükümlerin dışında “gerekli görülen hususların ilgili mercilere bildirilmesine” karar verilebileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, Sayıştay Dairelerince sadece yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu zararına ilişkin hususlar hükme bağlanmakta olup, temyize konu olayda karar; “4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil eden işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında aynı Kanun’un 60’ıncı maddesi hükümleri uyarınca gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılmasını teminen konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına,” şeklindedir.

Diğer taraftan, 6085 sayılı Kanun’un 61 inci maddesinde atıfta bulunulan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yerine 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dava şartları” başlıklı 114 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması açıkça dava şartları arasında sayılmıştır.

Bir davada hukuki yarar ilkesinin dava şartı olarak gözetilmesinin yargılamanın amacına ve usul ekonomisi ilkesine uygun olarak yargılama yapılmasına yarar sağlayacağı her türlü duraksamadan uzaktır. Bu ilkeden hareketle, dava şartı olarak hukuki yararın varlığının mahkeme tarafından taraflarca dava dosyasına sunulmuş deliller, olay veya olgular çerçevesinde, kural olarak davanın açıldığı tarihe göre, kendiliğinden ve yargılamanın her aşamasında gözetilmesi gerekir.

Dava açmaktaki hukuki yarar hukuk düzenince kabul edilmiş meşru bir yarar olmalı, bu yarar dava açan hak sahibi ile ilgili olmalı ve dava açıldığı sırada halen mevcut bulunmalıdır. Ayrıca açılacak davanın ortaya çıkacak tehlikeyi bertaraf edecek nitelikte olması gerekir. Bir kimsenin hakkına ulaşmak için mahkeme kararının o an için gerekli olması durumunda hukuki yararın olduğundan söz edilebilir. Bir mahkeme kararına ihtiyaç yoksa hukuki yarardan söz edilemez.

Temyize konu Daire Kararında herhangi bir kişinin sorumluluğuna ve herhangi bir miktarın tazminine hükmedilmemiş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırılık teşkil eden işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında aynı Kanun’un 60 ıncı maddesi hükümleri uyarınca gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılmasını teminen konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, dilekçiler adına herhangi bir tazmin hükmü verilmediğinden ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hukuki yarar bulunmadığından (menfaat yokluğundan), yukarıda adı geçen dilekçe sahiplerinin 55 sayılı İlamın 4/B maddesine ilişkin temyiz talebi üzerine Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA, oy birliği ile,

Karar verildiği 15.03.2023 tarih ve 54571 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.