Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018  
Dairesi 5  
Dosya No 48664  
Tutanak No 54582  
Tutanak Tarihi 15.3.2023  
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili KararlarAraç kiralama ihalesinde ceza hükümlerinin uygulanmaması

155 sayılı İlamın 37/B maddesi ile; … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen “Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi (7 Adet Sürücülü)”nde; Teknik Şartname’de belirlenen kriterlere uymayan 2 adet araç için Sözleşme’nin ceza hükümlerinin uygulanmaması sonucu oluşan toplam … TL kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilmiş, 20.10.2021 tarihli 50290 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile … TL tutarındaki tazmin hükmünden mevzuata uygun olduğu anlaşılan … TL’nin düşülerek, geriye kalan ve mevzuata aykırı olarak ceza hükmünün uygulanmamasından kaynaklanan … TL kamu zararının İlamda adı geçen tüm sorumluların uhdelerinde kalmak üzere, hükmün … TL olarak düzeltilmek suretiyle tasdikine karar verilmiştir.

…

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Karar düzeltilmesi talebine konu Daire Kararında; … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen “Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi (7 Adet Sürücülü)”nde; Teknik Şartname’de belirlenen kriterlere uymayan 2 adet araç için Sözleşme’nin ceza hükümlerinin uygulanmaması sonucu oluşan toplam … TL kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedildiği, 20.10.2021 tarihli 50290, 50321, 50322, 50323, 50324 tarihli Temyiz Kurulu Kararları ile … TL tutarındaki tazmin hükmünden mevzuata uygun olduğu anlaşılan … TL’nin düşülerek, geriye kalan ve mevzuata aykırı olarak ceza hükmünün uygulanmamasından kaynaklanan … TL kamu zararının İlamda adı geçen tüm sorumluların uhdelerinde kalmak üzere, hükmün … TL olarak düzeltilmek suretiyle tasdikine karar verildiği görülmektedir.

Sorumlular karar düzeltilmesi dilekçelerinde, Temyiz Kurulu tarafından 155 sayılı İlamın 37/A maddesinde yer alan tazmin hükmünün tasdikine karar verildiğini ve tahsilata ilişkin belgelerin incelenmesi için dosyanın dairesine gönderilmesine karar verildiğini, ancak 37/B maddesinde de yükleniciden tahsilat yapılmış olmasına rağmen ilgili dosyaların daireye gönderilmesine karar verilmediğini, her iki maddede belirtilen kamu zararları yükleniciden tahsil edilip Sayıştay Başkanlığına bildirilmiş olmasına rağmen 37/B ile ilgili tahsilat belgelerinin dairesine gönderilmemesinin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 57 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması” hükmü gereği karar düzeltilmesini gerektirdiğini ifade etmişlerdir.

155 sayılı İlamın 37/A maddesinde … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen “Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi (7 Adet Sürücülü)”nde; 3 adet şoförün ücretinin eksik ödenmesi ve 4 adet şoförün hiç çalıştırılmaması sonucu oluşan toplam … TL kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilmiştir. Sorumlular temyiz dilekçelerinde esasa ilişkin bir itirazda bulunmamış, yalnızca bu tutarın tahsil edildiğine ilişkin belgeler sunmuşlardır. Temyiz dilekçesinde esasa ilişkin bir itiraz olmadığından Temyiz Kurulu tarafından bu yönde bir değerlendirme yapılmamış ve tazmin hükmü tasdik edilmiştir. Ayrıca sorumlular tarafından sunulan tahsilata ilişkin belgeler hüküm tarihinden önce bir tarihe ait olduğundan bu belgelerin yargılamanın iadesi kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi için daireye gönderilmesine karar verilmiştir.

155 sayılı İlamın 37/B maddesinde ise Daire tarafından … TL olarak belirlenen kamu zararı tutarı Temyiz Kurulu tarafından … TL olarak düzeltilmek suretiyle yeniden belirlenmiştir. Yani sorumlular tarafından yükleniciden tahsil edildiği söylenen tutarın … TL’lik kısmının kamu zararı olmadığına hükmedilmiştir. Sorumluların tahsil ettiklerini söyledikleri tutarın … TL’lik kısmı kamu zararı olarak değerlendirilmediğinden tahsilata ilişkin belgelerin dairesine gönderilmesine karar verilmemiştir. Kalan tutara ilişkin olarak yargılamanın iadesi ile ilgili bir talebin olması durumunda Sayıştay Kanunu’nun 56 ncı maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren beş yıl içerisinde ilgili daireye başvuru yapılması mümkündür. Dolayısıyla burada sorumluların bir hak kaybı yaşaması söz konusu değildir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Karar düzeltilmesi” başlıklı 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre “bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması” ise aynı kararda, aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması durumunda karar düzeltilmesi sebebi olacaktır. 155 sayılı İlamın 37/A ve 37/B maddeleri ayrı ayrı hükümler olup bunlar için verilen Temyiz Kurulu Kararları da birbirinden farklı kararlardır. Bu nedenle İlamın 37/B maddesi ile ilgili tahsilat belgelerinin dairesine gönderilmesi kararı verilmemesi “bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması” anlamına gelmemektedir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan nedenlerle karar düzeltilmesine ilişkin talebin reddi ile 155 sayılı İlamın 37/B maddesinin düzeltilerek tasdik edilmesine ilişkin 20.10.2021 tarihli 50290 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, oy birliği ile,

Karar verildiği 15.03.2023 tarih ve 54582 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.